Algemene gebruiksvoorwaarden ASR

Algemene gebruiksvoorwaarden ASR

Uitleg en Algemene Voorwaarden internetgebruik MijnHypotheek voor hypotheken van ASR Levensverzekering N.V.

Wat is MijnHypotheek?

MijnHypotheek is een beveiligde online omgeving waarin u toegang heeft tot een aantal van uw persoonlijke hypotheekgegevens. Op MijnHypotheek vindt u relevante informatie over uw hypotheek. Zo krijgt u meer inzicht in uw hypotheek en kunt u gemakkelijk een aantal wijzigingen voor uw hypotheek online regelen.

Waarvoor gebruikt u MijnHypotheek?

Met MijnHypotheek hebt u 24 uur per dag toegang tot uw persoonlijke hypotheekgegevens. Ook kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren.

Hoe krijgt u toegang tot MijnHypotheek?

U krijgt toegang tot MijnHypotheek via de website van a.s.r. Via www.asr.nl/mijnhypotheek komt u op de beveiligde en afgeschermde MijnHypotheek omgeving.

Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Dit e-mailadres heeft u nodig om uw account te activeren. Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Naast een e-mailadres en wachtwoord, moet u ook beschikken over een mobiele telefoon waarop u een inlogcode via sms ontvangt. Uiteraard dient u ook uw leningnummer paraat te hebben. U vindt uw leningnummer op uw leningoverzicht.

Aanmelden:
U dient zich eenmalig aan te melden voor MijnHypotheek. Hiervoor registreert u uw naam, lening- nummer en geboortedatum. Voor aanvullende controles hebben wij uw e-mailadres en het 06-nummer van uw mobiele telefoon nodig. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Uw wachtwoord moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zie hiervoor het Informatieveld aangeduid met een ?. Dit staat achter het veld waarin u uw wachtwoord kunt aanmaken of wijzigen. Als u hierop klikt, ziet u waaraan een wachtwoord moet voldoen.

Inloggen:
Na aanmelding kunt u inloggen met uw e-mailadres, uw wachtwoord en een SMS code. Iedere keer dat u inlogt, ontvangt u een gratis SMS met een nieuwe code op uw mobiele telefoon. Door het invullen van de code krijgt u toegang tot MijnHypotheek.

Informatiebeveiliging

a.s.r. vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom werken wij met een dubbele toegangsbeveiliging, te weten uw wachtwoord en een SMS code.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

a.s.r. behandelt en gebruikt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons aan de toepasselijke geldende wetten en regels, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Door van MijnHypotheek gebruik te maken, verleent u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn.

Uitgebreide informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen, vindt u terug op www.asr.nl onder “Privacy statement”.

Op het gebruik van MijnHypotheek zijn algemene voorwaarden van toepassing. Voordat u een account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord bij het aanmelden van uw account.

Hoe kunt u of hoe kan a.s.r. MijnHypotheek beëindigen?

Wilt u geen toegang meer tot MijnHypotheek? Op MijnHypotheek vindt u een functie waarmee u uw account automatisch kunt beëindigen.

Algemene Voorwaarden Internetgebruik MijnHypotheek ASR Levensverzekering N.V.

1. Begrippen

In deze voorwaarden staan een aantal begrippen. Hieronder leggen we uit wat deze betekenen:

 1. a. Algemene Hypotheekvoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op een door ASR Levensverzekering N.V. aangeboden hypothecaire geldlening.
 2. b. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Internetgebruik MijnHypotheek ASR Levensverzekering N.V..
 3. c. a.s.r.: ASR Levensverzekering N.V. statutair gevestigd te Utrecht.
 4. d. Cliënt: de persoon die gebruikmaakt van de Elektronische Diensten van a.s.r.
 5. e. Elektronische Diensten: de toegang tot de persoonlijke hypotheekgegevens en de mogelijkheid tot het verrichten van handelingen met betrekking tot die hypotheekgegevens met behulp van elektronische hulpmiddelen, ook aangeduid als: MijnHypotheek.

2. Algemene bepalingen

 1. a. Op het gebruik van de Elektronische Diensten van a.s.r. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op de hypothecaire geldleningen die beschikbaar zijn via de Elektronische Diensten zijn daarnaast de Algemene Hypotheekvoorwaarden van toepassing.
 2. b. Als één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden strijdig of nietig is, blijven de overige bepalingen in stand.
 3. c. De administratie van a.s.r. biedt volledig bewijs tenzij de Cliënt tegenbewijs levert.

3. Communicatie

 1. a. Alle communicatie vindt plaats in het Nederlands.
 2. b. De Cliënt gaat akkoord met elektronische communicatie.

4. Verplichtingen van de Cliënt

 1. a. Om gebruik te kunnen maken van de Elektronische Diensten van a.s.r. moet de Cliënt over geschikte apparatuur en een verbinding met internet te beschikken. De kosten van de benodigde apparatuur en van de verbinding komen voor rekening van de Cliënt.
 2. b. Systeemeisen: voor een goed gebruik van de Elektronische Diensten is het noodzakelijk dat het systeem van de Cliënt aan de volgende eisen voldoet:
  1. - Het systeem heeft het meest recente en bijgewerkte besturingsprogramma.
  2. - Het systeem heeft een Firewall en bijgewerkte antivirussoftware.
  3. - Het systeem heeft een beveiligde draadloze verbinding.
 3. c. De Cliënt is verplicht een wijziging in zijn gegevens zo snel mogelijk door te geven.
 4. d. De Cliënt is verplicht aanwijzingen over de apparatuur en of beveiligingsmaatregelen die hij gebruikt op te volgen.
 5. e. De Cliënt is verplicht te controleren of de toegang tot de Elektronische Diensten plaatsvindt in een beveiligde omgeving. De Cliënt checkt of de webpagina begint met: https://...........

5. Toegang en gebruik

 1. a. Voor de toegang en het gebruik van de Elektronische Diensten stelt a.s.r. een inlogcode ter beschikking.
 2. b. Deze inlogcode is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. c. De Cliënt is verplicht zorgvuldig met de inlogcode om te gaan: hij moet deze geheimhouden en niet aan anderen geven.
 4. d. a.s.r. mag informatie over de gebruikt apparatuur, software en verbinding opslaan en gebruiken.
 5. e. In geval van verlies of diefstal of ander vermoeden van misbruik is de Cliënt verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen bij a.s.r.

6. Aansprakelijkheid

a.s.r. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. a. Het niet beschikbaar zijn van de Elektronische Diensten.
 2. b. Een verminking, vertraging of een onjuistheid van een door de Cliënt gegeven opdracht.
 3. c. Het niet of gebrekkig functioneren van een telecommunicatiedienst (daaronder valt ook het internet).
 4. d. De cliënt is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onbevoegd gebruik of misbruik van de inlogcode tot aan het moment waarop a.s.r. een mededeling heeft ontvangen.
 5. e. Het niet of gebrekkig functioneren van de door de Cliënt gebruikte apparatuur.
 6. f. Het niet nakomen door de Cliënt van zijn verplichtingen.
 7. g. a.s.r. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

7. Klachten

 1. a. De Cliënt kan een schriftelijke formele klacht indienen onder vermelding van naam, adres, woonplaats en leningnummer bij:
  ASR Levensverzekering
  Postbus 2072
  3500 HB UTRECHT
  Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar onze website: www.asr.nl.
 2. b. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden voorgelegd aan:
  De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  (KiFiD)
  Postbus 93257
  2509 AG DEN HAAG
  Telefoon: 070 – 333 89 99
  Dit moet binnen drie maanden nadat de Cliënt een definitieve reactie van ASR Levensverzekering heeft ontvangen. Als de Cliënt geen gebruik wil maken van bovenstaande mogelijkheden om klachten te behandelen, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

8. Nederlands recht

Op het gebruik van de Elektronische Diensten van a.s.r. is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

9. Wijziging en aanvulling voorwaarden

 1. a. a.s.r. mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en aanvullingen worden bekendgemaakt op de website van a.s.r.. Tevens zal de Cliënt schriftelijk worden geïnformeerd.
 2. b.Als de Cliënt niet akkoord gaat met de wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden mag hij het gebruik van de Elektronische Diensten voor MijnHypotheek binnen 30 dagen schriftelijk beëindigen.

10. Beëindiging

Het gebruik van de Elektronische Diensten voor MijnHypotheek kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd.